Условия за ползване

KlinikaStamenovi.com е фирмен уебсайт на Дентална Клиника Стаменови. Настоящият документ има обвързваща, задължителна сила на договор, приложим за всички версии и устройства, в които са достъпни услугите на платформата KlinikaStamenovi.com. Достъпът, разглеждането или използването на сайта означава приемане и съгласие на потребителя с общите условия. Ако не сте съгласни с тези условия или с отделни клаузи в тях, моля, не използвайте този сайт.

 

Чл.1. Дефиниции

Употребените по-долу думи, термини и съкращения, имат следното значение:

“ОУ” – Общи условия за използване на уебсайта www.KlinikaStamenovi.com.

“Уебсайт”, “Сайт” – уебсайт с адрес (URL) www.KlinikaStamenovi.com.

“KLINIKASTAMENOVI.COM” – фирмен уебсайт на Дентална Клиника Стаменови, собственост на Администратора.

“Администратор” – търговско дружество Дентална Клиника Стаменови, което управлява и поддържа сайта и платформата. За връзκa c нac: гр, Казанлък 6100, ул. Хан Крум 26 ет.3, тел.: 0431/ 62 421; 0898 422 108.

“Потребител” – физическо или юридическо лице, което използва услугите и ресурсите на сайта.

“Профил” - съвкупност от всички данни, с които се асоциира регистриран и нерегистриран потребител на услугите в сайта.

“Услуги” - всички услуги на Администратора, или на негови партньори и контрагенти, които са достъпни за потребителите на уебсайта www.KlinikaStamenovi.com.

 

Чл.2. Приемане, съгласие и действие на ОУ

2.1. Настоящите ОУ представляват правно споразумение между Администратора и Потребителя, което съдържа условията за използването на уебсайта и платформата. ОУ се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани потребители. Приемането и съгласието с ОУ е задължително условие за използването на сайта и платформата KLINIKASTAMENOVI.COM.

2.2. ОУ влизат в сила от момента, в който Потребителят използва за пръв път сайта, платформата KLINIKASTAMENOVI.COM или създаде потребителски профил. Те са приложими при всяко посещение и използване на сайта и са валидни до закриването на профила на Потребителя и/или преустановяване използването на сайта. Потребителят е отговорен за действията си във връзка с използването на сайта и след закриване на профила му.

2.3. Взаимоотношенията между потребителите и Администратора във връзка с използването на платформата KLINIKASTAMENOVI.COM се регулират изключително от тези ОУ, от Политиката за защита на личните данни и други правила и инструкции, които са създадени и публикувани в сайта от Администратора и са неразделна част от ОУ.

 

Чл.3. Достъп и регистрация

3.1. Администраторът управлява и контролира уебсайта от седалището си в Република България и не дава каквито и да е гаранции, че сайтът и услугите са подходящи или достъпни на други места по света. Потребителите, които осъществяват достъп до сайта от други територии, го правят по своя преценка, на свой риск и са отговорни за своите действия по правото на съответните юрисдикции, в съответствие с всички приложими местни закони.

3.2. Администраторът си запазва правото да откаже достъп до услугите, или да отхвърли искане за потребителска регистрация, в случай, че посочената от Потребителя информация е невярна, неточна или непълна и в други случаи, предвидени в ОУ.

3.3. Потребителски профил може да бъде блокиран или закрит, ако по преценка на Администратора или по данни на разследващи и съдебни органи е установено или е в процес на установяване, че през този профил са извършени или се извършват измами във връзка с услугите или ако Потребителят е участвал в действия, които са незаконни или в нарушение на ОУ и приложенията към тях.

3.4. Достъпът до услугите в платформата KLINIKASTAMENOVI.COM не следва да се разглежда или тълкува по никакъв начин като безвъзмездно предоставяне на лицензи или права на собственост, включително авторски права или други права на интелектуална собственост.

3.5. С приемането на ОУ, Потребителят изразява своето информирано, съгласие, че всякакви рекламни съобщения, бюлетини, кампании както и всякакви други съобщения, включително SMS, изпратени от Администратора до регистрирания от потребителя мейл адрес и телефон, няма да се считат за "непоискани търговски съобщения" по смисъла на чл.6 от Закона за електронната търговия.

 

Чл.4. Характеристика на услугите

4.1. Администраторът предоставя, а потребителите използват услугите, такива „каквито са обявени”, съгласно условията и параметрите им, посочени в сайта.

4.2. Услугите в платформата KLINIKASTAMENOVI.COM, които могат да се използват от потребителите при условията и ограниченията на ОУ, са следните:

(а) да разглеждат съдържанието на уеб сайта;

(б) да публикуват мнения, въпроси и запитвания чрез формата за запитване;

4.3. По усмотрение на Администратора услугите могат да бъдат обновявани, допълвани и разширявани по всяко време.

 

Чл.5. Разрешено използване

5.1. Платформата може да се използва от пълнолетни физически лица, от юридически лица и организации, създадени и действащи в съответствие с българското законодателство.

5.2. Потребителят има право на една регистрация в сайта.

5.3. Потребителят е длъжен да осъществява достъп   до платформата KLINIKASTAMENOVI.COM и сайта чрез технологиите и средствата, предоставени в него, реализирани чрез нормалната функционалност на сайта и да го използва законосъобразно, съгласно предназначението му и в съответствие с настоящите ОУ. Всички права, собственост и законни интереси върху сайта или във връзка с платформата KLINIKASTAMENOVI.COM, които не са изрично предоставени в тези ОУ, принадлежат на Администратора.

 

Чл.6. Права, задължения и отговорност на потребителите

6.1. Потребителят има право да регистрира един потребителски профил и да използва законосъобразно услугите в платформата KLINIKASTAMENOVI.COM в съответствие с настоящите ОУ. Потребителят може да прекрати по всяко време използването на услугите и да поиска заличаване (изтриване) на своя профил. В случай, че един и същи телефонен номер се използва в повече от една регистрация, ще се счита, че се администрират от едно и също лице. В този случай една от регистрациите остава активна, а другата ще бъде с ограничена функционалност.

6.2. Потребителят се задължава:

   (1) Да осъществява достъп до услугите в платформата KLINIKASTAMENOVI.COM чрез     технологиите и средствата, предоставени в уебсайта, реализирани чрез обичайната му функционалност.

   (2) Да не възпроизвежда, копира, дублира, модифицира, създава производни или адаптирани, цели или отделни части от платформата KLINIKASTAMENOVI.COM, или по друг начин да не предоставя в каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, с комерсиална или некомерсиална цел, каквато и да е информация, съдържание, данни за потребители, технология или ноу-хау, извлечени в цялост или частично от уебсайта, включително от версиите за мобилни приложения.

   (3) Да не разстройва и деактивира пълната или частична функционалност на услугите и на уебсайта, да не претоварва трафика и да не генерира прекомерно голям трафик, да не прави опит за получаване на неоторизиран достъп до каквато и да е част от уебсайта или до съответните компютърни системи, сървъри или мрежа, поддържани от Администратора.

   (4) Да публикува запитване, които отговарят на изискванията на ОУ, включително на условията в Приложение 2 към ОУ и не нарушават разпоредби на действащото законодателство.

​   (5) Да не публикува съдържание (текст, аудио, видео, изображения или друго) с явно сексуално съдържание или порнография или съдържащи незаконно,     дискриминационно, оскърбително, вулгарно, злепоставящо, заплашително или     нецензурно по своя характер съдържание, или което насажда омраза или подбужда към расистки, дискриминационни, насилнически или подстрекаващи към актове на     насилие и терор, жестокост към животните или други осъдителни действия, които нарушават добрите нрави и колективни ценности в обществото.

(6) Да не публикува или прави достъпно и видимо съдържание, което нарушава или може да наруши авторски или други права на интелектуална собственост, правото на защита на личните данни, правата на публичност, на собственост или други права и законни интереси на потребителите на уебсайта, на Администратора или на трети лица.

(7) Да не заобикаля, премахва или манипулира елементи от защитата и въведените мерки и технически средства за защита на платформата KLINIKASTAMENOVI.COM от неоторизиран достъп, от хакерски и други деструктивни, злонамерени атаки и разрушителни действия.

(8) Да не използва, показва, публикува, пренасочва, споделя или по друг начин прави достъпни каквито и да е неразрешени или неоторизирани реклами, рекламни, маркетингови, промоционални и други материали, които са извън обхвата на предоставените в сайта услуги и съдържание, нито да разпространява, изпраща т.нар. "junk mail", "spam", "chain letters", "pyramid schemes" или каквито и да е форми и средства за търсене и набиране на клиенти, реклама, непоискани търговски съобщения, дублиращи се и мултиплициращи се съобщения и писма. При получаване на подобни съобщения, Потребителят трябва незабавно да информира Администратора.

(9) Да пази в тайна мейл адреса и парола за достъп в платформата KLINIKASTAMENOVI.COM, да не използва профилите на други потребители, нито да предоставя своя профил за     ползване от други лица.

(10) Да не нарушава поверителността на други потребители на платформата KLINIKASTAMENOVI.COM чрез събиране, съхранение и разпространение на информация за други потребители или публикуване на техни снимки без тяхното изрично съгласие, с изключение на случаите, когато тези действия са съвместими със законовите разпоредби.

(11) Да не използва търговските марки на Администратора, включително "KLINIKASTAMENOVI.COM" и да не нарушава други права на интелектуална собственост на Администратора и свързани с него дружества, партньори или на негови праводатели в съответствие с разпоредбите на чл. 13 в ОУ.

6.3. Потребителят отговаря за съдържанието на публикуваните през профила му запитвания, за изпратените от него лични съобщения и за всички свои действия или извършени през неговия профил във връзка с използването на платформата KLINIKASTAMENOVI.COM.

6.4. Потребителят няма право да изтрива регистрацията си с цел препубликуване на обяви.

Чл.7. Права, задължения и отговорност на Администратора

 

7.1. Администраторът има право:

   (1) Да откаже публикуването или да премахне публикувани мнения, въпроси и запитвания, които засягат или биха могли да засегнат икономически или други законни интереси на Администратора, на негови партньори и контрагенти, правата на потребителите или друг значим обществен интерес.

   (2) Да блокира достъпа на Потребител до профила му и/или да премахне негови мнения, въпроси и запитвания, без задължение за уведомяване или посочване на причини в следните, неизчерпателно изброени случаи когато: (а) Потребителят нарушава настоящите ОУ (б) Потребителят уврежда интересите на други потребители, на Администратора и трети страни или може да навреди на репутацията на платформата KLINIKASTAMENOVI.COM (в) когато Администраторът е получил разпореждане от съдебни или разследващи органи (г) при извършване, опит или реална опасност да бъдат извършени от Потребителя или от лица, използващи неговия профил, незаконни действия, или действия, с които се застрашава сигурността и функционирането на платформата KLINIKASTAMENOVI.COM.

(3) Да премахва без предупреждение публикувани мнения, въпроси и запитвания, които са в нарушение на правилата.

(4) Да разреши или да откаже създаването на нов профил от Потребител, чийто профил е блокиран или заличен от Администратора.

(5) Да променя по собствена преценка категорията на всяка обява, без задължение за уведомяване и посочване на причини и без да носи отговорност за своите действия или бездействия. Потребителят се съгласява и приема без възражения, че негова обява може да бъде преместена без предупреждение в друга категория, която Администраторът счита че е правилна и подходяща за съответната обява.

(6) Да променя по свое усмотрение датата на публикуване на безплатните обяви и да ги размества във връзка с последователността на появата им на платформата, без задължение за уведомяване и посочване на причини и без да носи отговорност за своите действия или бездействия.

(7) Да прави промени в уебсайта и услугите във връзка с поддържането, развитието или подобряване качеството на услугите, да разширява или стеснява обхвата на услугите по всяко време, по свое усмотрение, без задължение за уведомяване и посочване на причини и без да носи отговорност за своите действия или бездействия.

7.2. Администраторът не упражнява контрол и не носи отговорност за:

   (1) Действия на потребители и трети лица, които представляват нарушение на настоящите ОУ и за вреди, причинени от неточна, недостоверна или заблуждаваща/подвеждаща информация от потребители на платформата KLINIKASTAMENOVI.COM и трети лица.

   (2) Законността, качеството или безопасността на артикулите и услугите, предлагани от потребители, нито за точността или верността на информацията, предоставяна от потребителите.

(3) Каквито и да е публикации в платформата KLINIKASTAMENOVI.COM или извън нея, които не са създадени от самия Администратор.

(4) За потребителското съдържание, под каквато и да е форма (текст, аудио и видео файлове, графики, снимки, рисунки, прикачени файлове и други), достъпно, видимо или изпратено до други потребители в платформата KLINIKASTAMENOVI.COM. Във всички случаи, без да е задължен да прави мониторинг на съдържанието, Администраторът има право да спира изпращането на лични съобщения, чието съдържание под каквато и да е форма нарушава настоящите ОУ.

7.3. Администраторът не носи отговорност и не дава гаранции за:

(1) Съдържанието на сайта да отговарят на очакванията на потребителите, включително за постигане на професионални, бизнес цели, доходност и други, както и за за удовлетворението на потребителя от избраната от него услуга. В случай, че потребителят има съмнение относно качеството на услугите или на уебсайта по отношение на неговото съдържание или надеждност, потребителят не трябва да използва платформата KLINIKASTAMENOVI.COM и уебсайта. Във всички останали случаи, ако въпреки тези съмнения или резерви, потребителят продължи да използва услугите и уебсайта, отговорността за това решение е изцяло негова с всички последици от това и Администраторът няма да носи каквато и да е отговорност за вреди, претърпени от потребителя във връзка с използването на уебсайта, извън предвидените в закона случаи.

(2) Сайтът да се поддържа неограничено във времето или да остане непроменен.

7.5. Администраторът полага всички усилия да осигурява на потребителите непрекъснат достъп до услугите в платформата KLINIKASTAMENOVI.COM и до уебсайта, извършва поддръжката и обновяването им с дължимата грижа за качествено и добросъвестно обслужване на потребителите.

 

Чл.8. Поверителност

8.1. С достъпа до уебсайта и използването на платформата KLINIKASTAMENOVI.COM, потребителят приема и дава своето информирано изрично съгласие, личните му данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от Администратора с цел правилното, безпроблемно и пълноценно използване на платформата KLINIKASTAMENOVI.COM, съгласно ОУ и публикуваната в уебсайта Политика за защита на личните данни, която е неразделна част от ОУ (Приложение №1) и е достъпна тук.

8.2. Администраторът предприема мерки за защита на личните данни на потребителите, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и други приложими разпоредби на българското и европейското право.

8.3. Потребителят се съгласява да получава системна информация и съобщения, които по преценка на Администратора са полезни, информативни или необходими във връзка с услугите, включително но не само информация за продукти или услуги, актуализации, нови функции или услуги, рекламни кампании, промоции, събития, промени или технически повреди в работата на платформата KLINIKASTAMENOVI.COM, както и друга информация, от Администратора и негови партньори на електронния адрес, посочен от потребителя в регистрационния формуляр или чрез който активира обявите си. Потребителят може да оттегли своето съгласие по всяко време от секцията „Моят профил“.

 

Чл.9. Интелектуална собственос

9.1. Сайтът съдържа текстове, изображения, графики, видео, търговски марки, бази данни и софтуер, които са собственост на Aдминистратора или негови праводатели и са защитени с авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост от българските, европейските и други приложими закони и международни конвенции. Възпроизвеждането на съдържанието на сайта в цялост или на част от него, може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на Администратора.

9.2. Цялата отговорност във връзка с правата на интелектуална собственост в съдържанието, публикувано от Потребители или върху съдържанието от външни източници, към които препраща сайта се носи от лицата, публикували или разпространили това съдържание в сайта.

9.3. Потребителят е длъжен да не публикува съдържание, което нарушава или може да нарушава правата на трети лица върху обекти на интелектуалната и индустриална собственост, като авторските права и търговските марки (например, предлагането на имитации и реплики на оригинални стоки за продажба).

9.4. Администраторът няма задължение да следи за наличието или отсъствието на авторски и други права на интелектуална собственост върху потребителското съдържание или външните източници, достъпни от уебсайта чрез хипервръзки и линкове. Уведомления и сигнали за съдържание в сайта, което нарушава права на интелектуална собственост се изпращат чрез формата за контакт с Администратора.

9.5. Само легитимен собственик на права върху интелектуална собственост, чиито права са потенциално нарушени чрез обяви или друго потребителско съдържание в платформата KLINIKASTAMENOVI.COM или надлежно упълномощено от него лице има право да сигнализира за евентуалното нарушение. Жалбата трябва да е придружена с доказателства за правата на жалбоподателя върху съответния обект на интелектуална собственост. Жалбите за нарушения на интелектуална собственост се разглеждат от Администратора при условията на Чл.12.1 - 12.4 включително.

 

Чл.10. Промени в ОУ

10.1. Администраторът си запазва правото да прави промени в ОУ, да приема и публикува актуализирана или нова версия на ОУ. Ако изрично не е указано друго, промените влизат в сила от деня на публикуването им в уебсайта.

10.2. Потребителят е длъжен да следи и да се запознава с актуалната версия на ОУ при използване на платформата KLINIKASTAMENOVI.COM. Всяко използване на платформата KLINIKASTAMENOVI.COM по какъвто и да е начин, ще се счита за съгласие с актуалната публикувана версия на ОУ.

10.3. При отказ на Потребителя да приеме актуалната версия на ОУ, същият не следва да използва платформата KLINIKASTAMENOVI.COM по какъвто и да е начин.

 

Чл.11. Данни за Администратора

11.1. Администраторът, осигуряващ функционирането на платформата KLINIKASTAMENOVI.COM е Дентална Клиника Стаменови

ул. Хан Крум 26 ет.3,
гр. Казанлък, п.к.6100,
общ. Казанлък,
обл. Стара Загора

тел.: 0431/ 62 421; 0898 422 108
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Настоящите Общи условия са приети от Администратора на 23.05.18 г.

Този сайт използва „бисквитки" (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки"